Vận Tải Hành Khách

Lộ trình 1

Sân bay Nội Bài – 88 Trương Công Giai – 30 Đinh Núp – Ninh Bình.

Lộ trình 2

Sân bay Nội Bài – 79 Trần Nhân Tông – 93 phố Vọng – Nơ 10 Đồng Tàu – Ninh Bình.

Lộ trình 3

Sân bay Nội Bài – 88 Trương Công Giai – 30 Đinh Núp – tt Me – tt Nho Quan.

Lộ trình 4

Sân bay Nội Bài – 79 Trần Nhân Tông – 93 phố Vọng – Nơ 10 Đồng Tàu – tt Me – tt Nho Quan.